Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu

 

Rozvojové tréningy, poradenstvo a koučing zamerané na rozvoj riadiacich a leadership zručností, ktoré sú kľúčové pre angažovanosť ľudí a ich motiváciu podávať vysoký pracovný výkon.

 

Podľa rôznych zdrojov (napr. Gallup Institute, Hay/McBear) len necelých 30% manažérov vytvára motivujúcu a produktívnu pracovnú klímu. Vzhľadom na dôležitosť pre celkový úspech organizácie a zároveň vzácnosť výskytu, to predstavuje veľkú príležitosť, resp. stratu, ak je táto oblasť podcenená.

Mnoho výskumov a štúdii odhalilo priamu súvislosť medzi pracovnou klímou a výkonnosťou organizácie.  Vo svojej práci vychádzam najmä zo zistení kontinuálneho 30 ročného výskumu Gallup Institute a ich odporúčaní, ktorými sa dnes riadia firmy po celom svete. Tieto poznatky kombinujem so skúsenosťami získanými vlastnou 15 ročnou manažérskou praxou.

 

Cieľová skupina

Všetci,  ktorí chcú vytvárať motivujúce pracovné prostredie a plne využívať potenciál ľudí.

Rámcový obsah:

Poznaj sám seba, poznaj svojich ľudí. Manažérske štýly. Silné stránky a úskalia jednotlivých manažérskych štýlov. Identifikácia vlastného manažérskeho štýlu. Kľúčové faktory a manažérske techniky podporujúce motiváciu a výkonnosť zamestnancov. Jasnosť a zrozumiteľnosť – stanovovanie cieľov, role a zodpovednosti. Vedenie a rozvoj ľudí. Situačné vedenie, podávanie a prijímanie spätnej väzby. Aktívne počúvanie. Efektívne a participatívne spôsoby zapájania ľudí – riešenie problémov, zapojenie do rozhodovania, práca s nápadmi. Diagnostika pracovnej klímy. Praktické precvičenie  na vybraných situáciách.

V  prípade záujmu o stretnutie alebo viac informácií ma prosím kontaktujte na telefónnom čísle alebo e-maili uvedenom v Kontaktoch.

 

O mne: 

_DSC4602FMám 15-ročnú manažérsku prax. Pôsobila som na mnohých úrovniach riadenia. Riadila som tímy s počtom od 11 do 200 ľudí, v celej škále rôznorodosti (pobočková sieť, centrála, špecialisti, projektové tímy). Mám skúsenosti s líniovým, maticovým aj projektovým riadením. Popri svojej práci som pôsobila ako interný lektor a change facilitátor.
Aktuálne pôsobím ako lektor a konzultant pre manažérske a personálne poradenstvo. Vo svojej práci sa venujem témam a oblastiam, ktoré považujem za kľúčové pre vytváranie motivujúcej a produktívnej pracovnej klímy. V mojej manažérskej práci sa mi darilo dlhodobo spájať dosahovanie požadovaných cieľov s vytváraním motivujúceho prostredia, čo potvrdzovali aj výsledky rôznych meraní kvality manažérskej práce.
Ako lektor a konzultant posúvam svoje skúseností ďalej a pomáham manažérom, majiteľom firiem a lídrom zmien dosahovať ich ciele.
Väčšiu časť svojich profesijných skúseností som získala v rámci tzv. korporátneho sveta. Posledné roky som svoj záber rozšírila o malé a stredné podniky a neziskový sektor.