Riadenie zmien

Metód môže byť milión a potom ešte nejaké. Ale princípov je málo. Ten, kto pochopí princípy, môže úspešne zvoliť svoje vlastné metódy. Ten, kto skúša metódy ignorujúc princípy, bude mať zaručene problémy.

Ralph Waldo Emerson

 

Podľa zistení Kotter International až 65 %  zmien v organizáciách končí neúspechom. Hlavnou príčinou je ľudský aspekt zmeny. Najčastejšími príčinami neúspechu sú nedostatočná komunikácia, neakceptovanie zmeny zamestnancami, rezistencia voči zmenám, nedostatočný pocit naliehavosti niečo zmeniť, nejasné zadefinovanie,  čo sa má zmenou dosiahnuť, nedostatočná podpora zo strany vedenia a iné.

 

Firmy a organizácie sú zvyčajne dobre pripravené po technickej stránke zmeny formou projektového riadenia. Ak však zmena zahŕňa aj ľudský prvok,  organizácie môžu zlyhávať v realizácii zmien, ak ľudský aspekt nie je rovnako dôsledne  manažovaný ako technická časť zmeny. To je úloha Change Managementu.

 

Úloha Change Managementu (princípy riadenia zmeny podľa J.Kottera) je implementovať zmeny s rešpektom k ľuďom v organizácii. Hlavnou misiou je získať ľudí dotknutých zmenou, zapojiť ich do prípravy, tvorby a implementácie zmeny. Ľudia sa tak stávajú spoluvlastníkmi zmeny, rozumejú prečo sa zmena realizuje a prečo sa realizuje práve daným spôsobom, čo je kritický predpoklad pre úspešnú a udržateľnú realizáciu zmeny.

 

Princípy a metódy Change managementu sú rovnako dobre aplikovateľné na veľké zmeny (kultúrna zmena, reorganizácia, zmena odmeňovacieho systému, uvedenie nového produktu na trh), ako aj na malé zmeny typu zmena dochádzky, zníženie chybovosti v procese, či prechod na nový software.

 

Rezistencia voči zmenám je prirodzená ľudská danosť. Tých pár % ľudí, ktorí zmeny vítajú a dokonca ich aktívne vyhľadávajú, zvyčajne sedí v manažmente. Ako získať ostatných?

 

Poradenstvo pri vedení zmien

Určené pre firmy/organizácie prechádzajúce zmenami, ako sú zmena vedenia, organizačnej štruktúry,  zmena kultúry, implementácia novej vízie a stratégie a iné.

Podpora lídrov zmeny formou odborných konzultácií, školení, koučingu, facilitácie interných workshopov vo fáze dizajnu a implementácie zmien.

 

Školenie Change management

Je určené pre lídrov a manažérov zodpovedných za vedenie zmien v organizácii. Vhodné aj pre projektové tímy, ktoré pracujú na konkrétnej zmene v organizácii.

Cieľom školenia je osvojiť si štyri fázy procesu manažovania zmeny:  pripraviť si pôdu, zapojiť ostatných, implementovať a udržať zmenu. Pochopiť ľudskú stránku vedenia zmeny, príčiny rezistencie, manažovanie stakeholderov, proces akceptácie negatívne vnímaných zmien, emocionálny leadership.

Školenie je  interaktívne, účastníci pracujú na príprave implementácie konkrétnej zmeny s využitím change management nástrojov.

Cieľ

Zapojenie zamestnancov do prípravy a  implementácie zmeny a získanie buy-in v organizácii.

 

V  prípade záujmu o stretnutie alebo viac informácií ma prosím kontaktujte na telefónnom čísle alebo e-maili uvedenom v Kontaktoch.

 

O mne: 

_DSC4602FMám 15-ročnú manažérsku prax. Pôsobila som na mnohých úrovniach riadenia. Riadila som tímy s počtom od 11 do 200 ľudí, v celej škále rôznorodosti (pobočková sieť, centrála, špecialisti, projektové tímy). Mám skúsenosti s líniovým, maticovým aj projektovým riadením. Popri svojej práci som pôsobila ako interný lektor a change facilitátor.
Aktuálne pôsobím ako lektor a konzultant pre manažérske a personálne poradenstvo. Vo svojej práci sa venujem témam a oblastiam, ktoré považujem za kľúčové pre vytváranie motivujúcej a produktívnej pracovnej klímy. V mojej manažérskej práci sa mi darilo dlhodobo spájať dosahovanie požadovaných cieľov s vytváraním motivujúceho prostredia, čo potvrdzovali aj výsledky rôznych meraní kvality manažérskej práce.
Ako lektor a konzultant posúvam svoje skúseností ďalej a pomáham manažérom, majiteľom firiem a lídrom zmien dosahovať ich ciele.
Väčšiu časť svojich profesijných skúseností som získala v rámci tzv. korporátneho sveta. Posledné roky som svoj záber rozšírila o malé a stredné podniky a neziskový sektor.