Ako úspešne viesť a realizovať zmenu

 


Názov
Ako úspešne viesť a realizovať zmeny Rozvíjané kompetencie Change management zručnosti, vedenie ľudí
Odporúčaný rozsah 2 dni Forma Tréning alebo workshop
Počet účastníkov 12
Interaktívny 2-dňový tréning zručností ako viesť a úspešne riadiť zmeny v pracovnom živote.

Program je možné realizovať ako tréning alebo workshop. Workshopy majú podobu riešiteľských WS, kde je dôraz na praktické použitie change management nástrojov v konkrétnej zmene. Tréningová forma kladie väčší dôraz na teóriu a precvičenie nástrojov na konkrétnej situácii z pracovného života účastníkov. Výsledkom je osvojenie si change management metodiky a získanie zručností pre úspešné riadenie zmien.

Princípy, metódy a nástroje použité v tréningu/workshope sú rovnako dobre použiteľné na veľké zmeny (kultúrna zmena, reorganizácia, zmena odmeňovacieho systému ap..), ako aj na malé zmeny typu zmena smennosti, zníženie chybovosti v konkrétnom procese či prechod na nový software.

70%  zmien v organizáciách končí neúspechom. Hlavnou príčinou je ľudský aspekt zmeny. Najčastejšími príčinami neúspechu sú nedostatočná komunikácia, neakceptovanie zmeny zamestnancami, rezistencia voči zmenám, nedostatočný pocit naliehavosti niečo zmeniť, nejasné zadefinovanie,  čo sa má zmenou dosiahnuť, nedostatočná podpora zo strany vedenia a iné.

Program je postavený na metodike úspešného riadenia zmeny Johna Kottera a inšpirovaný 8 krokmi manažérskej poviedky Náš ľadovec sa roztápa.

Účastníci sa naučia:

  • Metódu 8 krokov pre úspešnú zmenu, princípy vedenia zmeny a techniky aplikovateľné na zmeny rôzneho charakteru a rozsahu.
  • Kľúčové princípy úspešnej zmeny kritické pre úspech zmeny.
  • Pripraviť pôdu pre zmenu, vyvolať pocit naliehavosti/znížiť uspokojenie so súčasným stavom a vytvoriť motivujúcu hybnú silu pre zmenu.
  • Vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za jednotlivé aktivity v zmene.
  • Zostaviť diverzifikovaný tím zmeny, manažovať kľúčových stakeholderov.
  • Pripraviť inšpiratívnu víziu zmeny.
  • Zapojiť ostatných a získať ich pre zmenu (jednotlivcov a skupiny).
  • Efektívne pracovať s rezistenciou a porozumieť emocionálnym zdrojom rezistencie.
  • Ako zmenu udržať a proaktívne ošetrovať bariéry na ceste k zmene.
  • Ukotviť v tímovej/firemnej kultúre.

Tento program je možné realizovať aj ako sériu 0.5-1 dňových workshopov pre tímy zmeny/projektové tímy s fázovaním podľa potreby konkrétneho projektu zmeny, napr. Príprava pôdy na zmenu, Zapojenie ľudí a manažovanie rezistencie, Emocionálny leadership v zmene a change leadership, , Príprava implementačného plánu.

Obsah a rozsah upravíme podľa potrieb danej zmeny.