Čo najlepší manažéri robia inak

   
Názov Čo najlepší manažéri robia inak Rozvíjané kompetencie Vedenie ľudí
Odporúčaný rozsah 2 dni Forma Tréning, workshop
Počet účastníkov 12
Interaktívny 2-dňový tréning pre manažérov zameraný na vytváranie motivujúcej a výkonnej pracovnej klímy.

Tréning je postavený na zisteniach 30 ročného kontinuálneho výskumu Gallupového inštitútu, v ktorom hľadali odlišujúce znaky – čo najlepší manažéri robia inak a čo je skutočne podstatné pre motiváciu a výkonnosť ľudí.

Obsahom tréningu je 7 kľúčových atribútov pracovnej klímy, ktoré majú najväčší vplyv na výkonnosť a motiváciu zamestnancov, mieru fluktuácie, chybovosť, bezpečnostné incidenty, spokojnosť zamestnancov aj klientov.

Tréning je vedený interaktívnou formou. Teória je kombinovaná so skupinovými a individuálnymi úlohami. Získané poznatky účastníci hneď aplikujú na reálne situácie zo svojej praxe.

Pred začatím tréningu účastníci vyplnia krátky dotazník slúžiaci k identifikácii vlastného osobnostného typu a  leadership štýlu.

Na tréningu sa naučíte: 

·         Proaktívne manažovať a ovplyvňovať 7 kľúčových atribútov pre vytváranie motivujúcej a výkonnej pracovnej klímy.

·         Prakticky používať osvedčené manažérske techniky a nástroje, ktoré vás podporia pri vytváraní želanej pracovnej klímy.

·         Zvýšiť jasnosť a zrozumiteľnosť zadávaných cieľov a úloh.

·         Efektívne techniky pre zadávanie cieľov a úloh – SMART štruktúra pre zadávanie cieľov, RACI štruktúra pre role a zodpovednosti.

·         Identifikovať silné stránky a unikátne danosti svojich ľudí a spájať ich s vhodnými  úlohami a  pracovnými  rolami.

·         Identifikovať ako svojím manažérskym štýlom zlepšujete alebo zhoršujete pracovnú klímu.

·         Voliť vhodný manažérsky štýly podľa situácie a človeka – rozlišovať situácie pre direktívu, podporu, delegovanie alebo koučing .

·         Podávať spätnú väzbu spôsobom, ktorý nevyvoláva obranu, útok či útek.

·         Vytvárať priestor pre zapojenie ľudí efektívnym a zároveň participatívnym spôsobom.

·         Diagnostikovať pracovnú klímu vo vašom tíme.

 

Okrem praktických poznatkov a inšpirácií si z tréningu odnesiete praktickú príručku „Sprievodca ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu” a dotazník pre diagnostikovanie pracovnej klímy vo vašom tíme.

 Tento program je možné realizovať aj ako workshop pre manažérov, ktorí absolvovali iný typ diagnostiky pracovnej klímy a leadership štýlu – napr. Korn Ferry Leadership diagnostiku, 360°spätnú väzbu, Engagement survey a pod.

Obsah a rozsah upravíme podľa zadefinovanej potreby.