Pripraviť pôdu pre úspešnú zmenu

 

Názov Pripraviť pôdu pre úspešnú zmenu Rozvíjané kompetencie Change management zručnosti, vedenie ľudí
Odporúčaný rozsah 1 deň Forma Tréning, workshop
Počet účastníkov 12
Interaktívny 1-dňový program zameraný na úvodnú fázu zmeny a to prípravu pôdy pre úspešné naštartovanie zmeny, získanie kľúčových ľudí a vytvorenie presvedčivého zámeru pre zmenu.

Program je možné realizovať ako interaktívny tréning alebo ako kick off workshop pre iniciátorov zmeny, tím zmeny, projektový tím.

 

Účastníci sa naučia:

Že všetko sa začína pocitom naliehavosti. Bez zvýšenia pocitu naliehavosti, resp. zníženia pocitu uspokojenia sú súčasným stavom má zmena malú šancu na úspech. Podľa zistení Johna Kottera až 70% zmien končí neúspechom.

Počas programu plynulo prechádzame procesom prípravy pôdy na zmenu:

  • Ako vytvoriť pocit naliehavosti pre zmenu, resp. znížiť pocit uspokojenia so súčasným stavom.
  • Pripraviť presvedčivý zámer pre zmenu pomocou nástroja „3Ds“ (3 dimenzie) – popísať benefity, definovať príležitosti alebo problém, identifikovať presvedčivé dôkazy a argumenty pre zmenu.
  • Ako účinne ukázať potrebu zmeny – osloviť „rozum“ aj „srdce“.
  • Zvoliť efektívny prístup k manažovaniu zmeny podľa miery komplexity a predvídateľnosti s pomocou dotazníka „klasifikácia zmeny“.
  • Vytvoriť dohodu so sponzorom zmeny – odsúhlasiť smerovanie zmeny, ujasniť  očakávania a želaný stav po zmene, role a zodpovednosti v zmene.
  • Identifikovať kľúčových stakeholderov a zvoliť vhodnú stratégiu na prácu s nimi.
  • Získať kľúčových ľudí pre zmenu a vytvoriť správne diverzifikovaný tím zmeny.
  • Vytvoriť inšpirujúcu víziu želaného stavu, ktorou premenia negatívny pocit naliehavosti na pozitívnu hybnú silu.
  • Pripraviť „Leadership story“ na krátku a výstižnú komunikáciu zmeny.

Tento program je možné realizovať aj ako sériu krátkych workshopov pre tímy zmeny/projektové tímy s fázovaním podľa potreby konkrétneho projektu zmeny.