KORU academia

Koncept KORU ACADEMIA zastrešuje vzdelávacie a rozvojové aktivity určené ako firmám tak aj jednotlivcom. Hlavným zameraním je podpora manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich tímov pri vytváraní motivujúceho a produktívneho pracovného prostredia, podpora pri vedení zmien, manažérsky a osobnostný rozvoj.

Podľa zistení Kotter International až 65% zmien v organizáciach končí neúspechom. Hlavnou príčinou je podcenenie ľudského aspektu zmeny. Princípy riadenia zmeny podľa J.Kottera, zhrnuté do 8. krokov, pomáhajú implementovať zmeny s rešpektom k ľuďom v organizácii. Hlavnou misiou je získať ľudí dotknutých zmenou, zapojiť ich do prípravy, tvorby a implementácie zmeny. Ľudia sa tak stávajú spoluvlastníkmi zmeny, rozumejú prečo sa zmena realizuje a prečo sa realizuje práve daným spôsobom, čo je kritický predpoklad pre úspešnú a udržateľnú realizáciu zmeny.

Čo najlepší manažéri robia inak? Ako vytvárať motivujúcu a výkonnú pracovnú klímu? Tejto téme sa kontinuálne, takmer už 30 rokov, venujú ľudia z Gallupového inštitútu. Predmetom skúmania je skutočný vzťah medzi angažovanosťou zamestnancov a kľúčovými ukazovateľmi ako sú spokojnosť zákazníkov, lojalita, profitabilita, produktivita a pod. Identifikovali 12 atribútov, ktoré vytvárajú motivujúcu a produktívnu klímu. A tiež, že len necelých 30% manažérov vytvára také pracovné prostredie. Nejde pritom o žiadnu raketovú vedu, v skutočnosti ide opäť o to, ako pracujeme s ľuďmi, ktorí pre nás pracujú.  Radi vám tieto zistenia sprostredkujeme a pomôžeme aplikovať na vašu situáciu.

Typológia osobnosti pomáha porozumieť odlišnostiam medzi ľuďmi a správne podchytiť ich silné stránky. Každý človek má svoju jedinečnú kvalitu,  hodnotu,  ktorú môže priniesť do spolupráce, ale zároveň každý má aj určité „slepé“ miesta,  ktoré potrebuje poznať a rozvíjať. Pokiaľ  vieme niečo o sebe, sme schopní  lepšie predvídať a zvládať situácie, ktoré sú pre nás ťažké a problematické.  Sme viac proaktívni ako reaktívni. A v neposlednom rade schopnosť produktívne pracovať s rôznorodosťou ľudí významne prispieva k zlepšeniu spolupráce, k zvýšeniu výkonnosti, odbúrava  neefektivitu, zlepšuje komunikáciu a eliminuje zbytočné nedorozumenia.

V každej oblasti ponúkame poradenstvo, rozvojové tréningy a workshopy. V  prípade záujmu o stretnutie alebo viac informácií nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle alebo e-maili uvedenom v Kontaktoch.

 

Našim poslaním je pomáhať objavovať a otvárať priestor pre rozvoj ľudského potenciálu